ACTUALIZARE Burse 2016-2017 semestrul II

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenti

actele pentru bursa socială se depun PÂNĂ în DATA DE 24.III.2017 la Decanatul facultăţii (ORAR L-V : 9-12)

Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

 • orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
 • studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 14) tulburări din spectrul autist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.
 • studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (sau venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se vedea art. 18, alin. 7).

În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi la alin. (3), fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minimum 15 credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.

Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:  noiembrie 2016, decembrie 2016 şi ianuarie 2017.

 

Art. 17. (1) Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul.

 () În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele documente:

 • 4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
 • 3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
 • 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • 1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
  • a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
  • b) adeverința de șomaj;
  • c) adeverinţa de venit net;
  • d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
  • e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 6).

 

() În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:

 • 1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 • 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • 3) documente justificative privind situaţia în care se află:
  • a) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
  • b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
 • 4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
  • a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
  • b) adeverinţă de şomaj;
  • c) adeverinţă de venit net, etc.;
 • 5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 6).

 

() În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente:

 • 1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 • 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • 3) certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).

 

() În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul  venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:

 • 1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 • 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • 3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 • 4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • 5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • 6) declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 • 7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 • 8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:
  • a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
  • b) adeverinţă de şomaj;
  • c) adeverinţă de venit net, etc.;
 • 9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 • 10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 • 11) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și fraţii acestuia;
 • 12) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale , activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 • 13) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 6).

 

 () În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani vor depune următoarele documente:

 • 1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 • 2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • 3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
  • a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
  • b) adeverința de șomaj;
  • c) adeverinţa de venit net, etc.;
 • 4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 • 5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 6).

 

() Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, pentru familiile de studenţi, dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente:

studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (5) pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă:

 • a) copie a certificatului de căsătorie;
 • b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ;
 • c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

student/ă căsătorit/ă, soţia/soţul nefiind studentă/student: vor depune documentele prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ, dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:

 • a) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • b) adeverinţa de venit net, adeverința de șomaj, cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare, etc.
 • c) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 • d) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar a soţului/ soţiei care nu este student/ studentă, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz;
 • e) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care sa reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr.6).

 

Art. 18. (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:

 • a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

– excepțiile instituite prin lit. g) se referă exclusiv la ajutoare și indemnizații cu destinație specială neimpozabile și care nu sunt incluse în sfera concediilor de boală, respectiv a indemnizațiilor aferente acestora din urmă ce au caracter de venituri impozabile.

 • h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 • i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă aţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 • j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
 • k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare:

 • a) bursele;
 • b) veniturile exceptate conform aliniatului (1) lit. g);
 • c) orice alte venituri neimpozabile care nu se regăsesc la aliniatul (1).

 

Dosarele depuse în vederea obţinerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă

Venitul / membru de familie : 925 lei

REGULAMENTUL DE BURSE SE POATE STUDIA LA ADRESA : http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Regulament-burse-2016-2017-1.pdf