Înscrierea candidaților, licență

Regulament admitere

Regulament-admitere-2019-LICENTA

ADMITERE , nivel licenţă

Pentru a simplifica procedura de înscriere vă rugăm să completaţi preînscrierea on-line, la adresa :
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
Perioada de preînscriere: 1 martie 2019 – 12 iulie 2019

Locație:

 Înscrierile pentru admitere au loc in sala Emil Pop (str.M.Kogalniceanu nr.1, parter)

Acte necesare înscrierii :

 • Fişa de preînscriere online : se poate lista la inscrire sau acasa
 • Fişa de înscriere : se completează la înscriere
  candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare. Se va atrage atenţia, că în cazul în care la specializarea respectivă nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei formaţiuni de studiu, aceştia  vor putea opta pentru o specializare din acelaşi domeniu, la aceeaşi facultate, dar a doua sau a treia etc. opţiune trebuie declarată la înscriere, în fişa de înscriere utilizată de facultate. După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
 • Chitanţa de achitare a taxelor  de ADMITERE (formată din taxa de înscriere  şi taxa de procesare)

ATENŢIE ! Candidaţii sunt rugaţi să aibă asupra lor actele doveditoare (în original sau copie legalizată) pentru a se putea verifica corectitudinea completării fişei de înscriere (adică certificat de naștere, carte de identitate si diploma de bacalaureat)

FOARTE IMPORTANT !
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.

CONFIRMAREA LOCURILOR :

Candidatul trebuie să declare, în scris, până la termenul stabilit („confirmări”), dacă ocupă locul pe care a fost admis, prezentând în cazul ocupării unui loc bugetat diploma de bacalaureat /atestatul/adeverința de bacalaureat (pentru nivel licență) în original.

La confirmarea locului, candidatul admis în învăţământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte:

pentru locurile bugetate

 • diploma de bacalaureat (în original) ori adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • foaia matricolă (în original sau în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare sau diploma de licenţă ori adeverinţă pentru cei care urmează studii de master;
 • copie după cartea de identitate

OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei facultăți.

pentru locurile cu taxă

 • diploma de bacalaureat (în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate) ori adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • foaia matricolă (în original sau în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3/4 cm;
 • diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare sau diploma de licenţă ori adeverinţă pentru cei care urmează studii de master;
 • copie după cartea de identitate

Distribuirea candidaților admiși :

Admiterea în Facultatea de Biologie şi Geologie se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie şi de departajare, de opţiunea candidaţilor pentru un anumit domeniu, linie de studiu sau formă de învăţământ şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite de facultate.

Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:

 1. cu unul dintre candidaţii care a obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate.
 2. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar.
 3. prin redistribuire în cadrul liniei de studii, a facultăţii, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie a facultăţii.

REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

 1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se data şi ora afişării.
 2. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
  1. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi.
  2. Afișarea media finale (generală) a fiecărui candidat.
  3. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul Universităţii, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului). Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
 3. Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut concursul de admitere, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de admitere pe facultate.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.

Date contact :

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr.44
Cluj-Napoca, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://bioge.ubbcluj.ro
e-mail INFO admitere : carmen.bochis@ubbcluj.ro