Înscrierea candidaților, licență, regulamente

Vă rugăm să consultați pagina de pe site-ul nou legată de admiterea 2021:  https://biogeo.ubbcluj.ro/inscriere-regulamente-si-taxe-admitere/

 Regulament admitere

Regulament Admitere UBB 2020

Anexă MODIFICĂRI ADMITERE SITUAȚIE COVID-19 

Anexă la regulamentul de admitere-2020-LICENȚĂ

ADMITERE , nivel licenţă

Pentru a simplifica procedura de înscriere vă rugăm să completaţi preînscrierea on-line, la adresa :
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
Perioada de preînscriere: 1 martie 2020 – 08 iulie 2020

Procedură 2020:

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Acte necesare înscrierii :

 • Fişa de preînscriere online (anexa 1)
 • Fișă tip de înscriere (semnată) (anexa 2), candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare. Se atrage atenţia, că în cazul în care la specializarea respectivă nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei formaţiuni de studiu, aceştia  vor putea opta pentru o specializare din acelaşi domeniu, la aceeaşi facultate, dar a doua sau a treia etc. opţiune trebuie declarată la înscriere, în fişa de înscriere utilizată de facultate. După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului: CLICK AICI      ) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 • Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare;
 • Certificatul de naștere;
 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală tip;
 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (se bifează în academic info la început de preînscriere);
 • Dovada achitării taxelor de admitere(70 lei) + procesare (50 lei) = TOTAL 120 leiSuma se achită la orice oficiu postal din țară sau transfer bancar, în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849 ATENȚIE! Cu mențiunea – pt. Facultatea de Biologie și Geologie și numele candidatului. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament;

 

CANDIDAȚII CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere (diploma de bacalaureat și foia matricolă de la liceu).Detalii legate de echivalare puteți obține de la secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int.5105  Email:erzsebet.kozma@ubbcluj.ro

CONFIRMAREA LOCURILOR :

Confirmarea locului pentru candidații declarați admiși atât la nivel licență, cât și la nivel master, se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată odată cu afișarea rezultatelor pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere”.

Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar.

Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare.

Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs

Distribuirea candidaților admiși :

Admiterea în Facultatea de Biologie şi Geologie se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie şi de departajare, de opţiunea candidaţilor pentru un anumit domeniu, linie de studiu sau formă de învăţământ şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite de facultate.

Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:

 1. cu unul dintre candidaţii care a obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate.
 2. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar.
 3. prin redistribuire în cadrul liniei de studii, a facultăţii, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie a facultăţii.

REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

 1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se data şi ora afişării.
 2. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
  1. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi.
  2. Afișarea media finale (generală) a fiecărui candidat.
  3. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul Universităţii, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului). Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
 3. Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut concursul de admitere, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de admitere pe facultate.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.

Date contact :

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr.44
Cluj-Napoca, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://bioge.ubbcluj.ro
e-mail INFO admitere : carmen.bochis@ubbcluj.ro