Înscrierea candidaților, master

Regulament admitere

Regulament-admitere-2019-MASTER

ADMITERE , nivel master

Pentru a simplifica procedura de înscriere vă rugăm să completaţi preînscrierea on-line, la adresa :
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
Perioada de preînscriere: 1 martie 2019 – 12 iulie 2019

Locație:

 

Acte necesare înscrierii

 1. Fişa de preînscriere : Pentru a simplifica procedura de înscriere candidaţii sunt rugaţi să completeze preînscrierea on-line, la adresa : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
 2. Fișa tip de înscriere – candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare. Se atrage atenţia, că în cazul în care la specializarea respectivă nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei formaţiuni de studiu, aceştia vor putea opta pentru o specializare din acelaşi domeniu, la aceeaşi facultate, dar a doua sau a treia etc. opţiune trebuie declarată la înscriere, în fişa de înscriere utilizată de facultate. După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
 3. Chitanţa de achitare a taxelor de ADMITERE (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare)
 4. Diploma de licenţă sau adeverinţa tip, din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, în original, copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
 5. Foaia matricola (supliment de diploma) copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
 6. Diploma de bacalaureat, în original, copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
 7. Certificat de naştere, în copie legalizată sau originalul + copie (pt. legalizare la facultate);
 8. Buletin de identitate (carte de identitate), în copie simplă;
 9. Două fotografii color, tip buletin;
 10. Certificat de competenţă lingvistică, în original şi copie (pt. legalizare la facultate);
 11. Adeverinţă medicală tip

ATENŢIE ! vă rugăm sa aveti la dvs. actele doveditoare (original sau copie) pentru a se putea verifica corectitudinea completării fişei de înscriere. Legalizarea copiilor se poate face la înscrierea.

OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei facultăți.

FOARTE IMPORTANT ! Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.

CONFIRMAREA LOCURILOR CONSTĂ ÎN completarea dosarului:

 • pentru locurile bugetate  – completarea dosarului cu actele în ORIGINAL (în cazul în care nu au fost depuse la înscriere) – diploma de licență și diploma de bacalaureat
 • pentru locurile cu taxă – achitarea primei rate a taxei de şcolarizare

Distribuirea candidaților admiși :

Admiterea în Facultatea de Biologie şi Geologie se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie şi de departajare, de opţiunea candidaţilor pentru un anumit domeniu, linie de studiu sau formă de învăţământ şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite de facultate.

Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:

 1. cu unul dintre candidaţii care a obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate.
 2. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar.
 3. prin redistribuire în cadrul liniei de studii, a facultăţii, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie a facultăţii.

REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

 1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se data şi ora afişării.
 2. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
 3. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi.
 4. Afișarea media finale (generală) a fiecărui candidat.
 5. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul Universităţii, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului). Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
 6. Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut concursul de admitere, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de admitere pe facultate.
 7. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.

Date contact:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr.44
Cluj-Napoca, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://bioge.ubbcluj.ro
e-mail INFO admitere : carmen.bochis@ubbcluj.ro