BIOCHIMIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: română

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIESCRISOARE DE MOTIVAȚIEPREZENTARE

Criterii de selecție

În baza Anexei la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de admitere (nivel licență și master) pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Biologie și Geologie se modifică, conform următoarelor prevederi aplicabile în sesiunile de admitere IULIE 2020 și SEPTEMBRIE 2020. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 12 mai 2020, admiterea la Facultatea de Biologie și Geologie, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura la toate specializările, după următoarele criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins
 2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (Media finală pentru acești candidați se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100) Numai în cazul candidaților declarați admiși!

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).

Scrisoarea de motivație

Modelul pentru scrisoarea de motivație se găsește pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere” și aici: MODEL. Precizări cu privire la scrisoarea de motivație:

 • Scrisoare de motivaţie –  notată cu ADMIS/RESPINS. Scrisoarea de motivație poate avea un număr de 1-2 pagini A4, tehnoredactată si tipărită sau scrisă de mână (scanată sau fotografiată) și se va depune odată cu încărcarea documentelor în platforma online. Scrisorile de motivație scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.
 • Scrisoarea de motivație va trebui să conțină:
  • motivele care l-au determinat pe candidat să aleagă specializarea sau specializările oferite de facultate;
  • o scurtă autoprezentare a candidatului (experiențe și realizări anterioare, activităţi școlare sau extrașcolare, proiecte școlare, concursuri, olimpiade, referate, voluntariat, materiale on-line etc.)
  • așteptările și planurile profesionale în urma finalizării studiilor nivel licenţă.
 • Conţinutul scrisorii trebuie să fie conform realităţii şi se recomandă, prezentarea copiilor documentelor doveditoare privind implicarea în activităţi de voluntariat, experienţa de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activităţi cultural-educative.
 • Scrisoarea de motivaţie va fi evaluată luând în considerare următoarele:

– coerenţa ideilor prezentate;

– relevanţa și originalitatea ideilor;

– interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia;

– coerența și claritatea exprimării;

– folosirea unui vocabular adecvat;

– respectarea regulilor gramaticale.

În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.

Specializarea BIOCHIMIE
Domeniul: BIOLOGIE – (3 ani, învăţământ cu frecvenţă), linia de studiu: română

Absolvenții Specializării BIOCHIMIE vor avea Calificarea de bază, conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), de BIOLOG, iar ocupațiile vizate, conform Clasificării Ocupațiilor din România, sunt: referent de specialitate biochimist (cod 213124), consilier biochimist (Cod 213121) și biolog (Cod 213114). Mai mult, competențele teoretice și practice câștigate în urma parcurgerii ciclului de școlarizare, permit absolvenților specializării de BIOCHIMIE posibilități multiple de angajare în sectoarele de cercetare (de exemplu, în laboratoare și unități de cercetare-dezvoltare), învățământ (cadru didactic  – prin absolvirea Modulului psihopedagogic), industrie (de ex., controlul calității) sau servicii (de ex., în laboratoare de analize medicale).

Dintre oportunitățile oferite prin participarea la programul de BIOCHIMIE amintim:

 • dobândirea de competențe privind organizarea și desfășurarea de activități de analiză sau experimentale în:
  • laboratoare de biochimie, citologie, microbiologie, biologie celulară şi moleculară, bioinformatică,
  • laboratoare clinice medicale, agro-zootehnice sau de chimie alimentară.
 • dobândirea de competențe psiho-pedagogice necesare urmării unei cariere în învățământ;
 • posibilitatea participării la lucrări practice (în cadrul disciplinelor experimentale) și stagii de practică de specialitate pe teren și/sau în laboratoare interne sau externe.
 • deplasări temporare la Instituții de învățământ din străinătate (oportunitate oferită prin programul ERASMUS) pentru stagii de educație sau de cercetare;
 • implicarea directă în activitatea experimentală în laboratoarele de cercetare ale Facultății, precum și a altor centre de cercetare ale Universității, în cadrul stagiilor de practică de specialitate și pe perioada definitivării lucrării de licență;
 • participări la evenimente organizate de corpul didactic și de cercetare a Facultății de Biologie și Geologie, asociații de profil sau organizații studentești (workshop-uri, cercuri studențești, conferințe, schimburi de experiență).

Oportunități de carieră în:

 •  laboratoare de cercetare: biolog, consilier biochimist, asistent de cercetare biolog/biochimist;
 •  laboratoarele de analize medicale (de stat sau private): referent sau consilier biochimist, biolog;
 • laboratoarele de cercetare-dezvoltare ale companiilor (biotech, farmaceutice, alimentare): referent sau consilier biochimist, biolog, asistent de cercetare biochimist/biolog;
 • învățământul preuniversitar: profesor de biologie (condiționat de absolvirea Modulului psihopedagogic nivelul 1 pentru învățământul gimnazial și nivelul 2 pentru învățământul liceal);
 • formarea/educația postuniversitară ca masterand, ulterior doctorand cu perspective de dezvoltare a unei cariere academice/universitare (condiționat de absolvirea Modulului psihopedagogic nivelul 2);
 • companii cu activitate dedicată producției, comercializării sau consultanței (de exemplu, agent vânzări produse și echipamente biomedicale): consilier biochimist/ biolog, referent biochimist sau biolog.

Eligibilitate:

 • absolvenții de licee, posesori ai diplomei de bacalaureat