BIOCHIMIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: română

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
 2. Test grilă – cu pondere 30% în media finală, la alegere, din:
  • disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
  • disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”
  Media finală se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii
Pentru specializările Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii industriale LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

Tematica de concurs

 Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

Clasele IX + X:

 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Clasele XI + XII:

 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
 7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
 8. Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomale

Bibliografie:

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Specializarea BIOCHIMIE
Domeniul: BIOLOGIE – (3 ani, învăţământ cu frecvenţă), linia de studiu: română

Absolvenții Specializării BIOCHIMIE vor avea Calificarea de bază, conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), de BIOLOG, iar ocupațiile vizate, conform Clasificării Ocupațiilor din România, sunt: referent de specialitate biochimist (cod 213124), consilier biochimist (Cod 213121) și biolog (Cod 213114). Mai mult, competențele teoretice și practice câștigate în urma parcurgerii ciclului de școlarizare, permit absolvenților specializării de BIOCHIMIE posibilități multiple de angajare în sectoarele de cercetare (de exemplu, în laboratoare și unități de cercetare-dezvoltare), învățământ (cadru didactic  – prin absolvirea Modulului psihopedagogic), industrie (de ex., controlul calității) sau servicii (de ex., în laboratoare de analize medicale).

Dintre oportunitățile oferite prin participarea la programul de BIOCHIMIE amintim:

 • dobândirea de competențe privind organizarea și desfășurarea de activități de analiză sau experimentale în:
  • laboratoare de biochimie, citologie, microbiologie, biologie celulară şi moleculară, bioinformatică,
  • laboratoare clinice medicale, agro-zootehnice sau de chimie alimentară.
 • dobândirea de competențe psiho-pedagogice necesare urmării unei cariere în învățământ;
 • posibilitatea participării la lucrări practice (în cadrul disciplinelor experimentale) și stagii de practică de specialitate pe teren și/sau în laboratoare interne sau externe.
 • deplasări temporare la Instituții de învățământ din străinătate (oportunitate oferită prin programul ERASMUS) pentru stagii de educație sau de cercetare;
 • implicarea directă în activitatea experimentală în laboratoarele de cercetare ale Facultății, precum și a altor centre de cercetare ale Universității, în cadrul stagiilor de practică de specialitate și pe perioada definitivării lucrării de licență;
 • participări la evenimente organizate de corpul didactic și de cercetare a Facultății de Biologie și Geologie, asociații de profil sau organizații studentești (workshop-uri, cercuri studențești, conferințe, schimburi de experiență).

Oportunități de carieră în:

 •  laboratoare de cercetare: biolog, consilier biochimist, asistent de cercetare biolog/biochimist;
 •  laboratoarele de analize medicale (de stat sau private): referent sau consilier biochimist, biolog;
 • laboratoarele de cercetare-dezvoltare ale companiilor (biotech, farmaceutice, alimentare): referent sau consilier biochimist, biolog, asistent de cercetare biochimist/biolog;
 • învățământul preuniversitar: profesor de biologie (condiționat de absolvirea Modulului psihopedagogic nivelul 1 pentru învățământul gimnazial și nivelul 2 pentru învățământul liceal);
 • formarea/educația postuniversitară ca masterand, ulterior doctorand cu perspective de dezvoltare a unei cariere academice/universitare (condiționat de absolvirea Modulului psihopedagogic nivelul 2);
 • companii cu activitate dedicată producției, comercializării sau consultanței (de exemplu, agent vânzări produse și echipamente biomedicale): consilier biochimist/ biolog, referent biochimist sau biolog.

Eligibilitate:

 • absolvenții de licee, posesori ai diplomei de bacalaureat