BIOLOGIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linii de studiu: română,

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
 2. Test grilă – cu pondere 30% în media finală, la alegere, din:
  • disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
  • disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”
  Media finală se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii
Pentru specializările Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii industriale LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

Tematica de concurs

 Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

Clasele IX + X:

 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Clasele XI + XII:

 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
 7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
 8.  Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomale

Bibliografie:

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Specializarea BIOLOGIE
Domeniul BIOLOGIE – (3 ani, învățământ cu frecvență), linia de studiu română

Programul oferă studenţilor un pachet bogat de discipline fundamentale şi de specialitate din domeniile Biologie şi Chimie, cursuri necesare atingerii unui nivel mediu de pregătire universitară.

Dintre disciplinele fundamentale relevante amintim doar câteva: Sistematica (Botanică, Nevertebrate, Vertebrate), Histologia și anatomia plantelor, Histologia animală și Anatomia omului, Citologie, Microbiologie generală, Ecologie generală, Genetică generală, Fiziologie vegetală, Fiziologie animală și Chimie. Disciplinele de specialitate precum Biochimie structurală, Biochimia metabolismului, Anatomia comparată a vertebratelor, Genetica umană, Introducere în biotehnologii, Imunologie etc., au un nivel ridicat de noutate a informaţiei şi sunt susţinute de lucrări practice diversificate şi corespunzând nevoilor laboratoarelor de biologie, biochimie și chimie din domeniile medical, biotehnologic, de mediu şi de cercetare.

Dotările tehnice ale laboratoarelor didactice care deservesc această specializare includ echipamente performante de microscopie, spectrofotometrie, spectrofluorimetrie, cromatografie, electroforeză, centrifugare, imagistică. Aceste facilităţi sunt dublate de mijloace audio-video de predare şi de accesul la surse de documentare în biblioteci cu fond de publicaţii extrem de generos ce includ manuale tipărite la edituri internaţionale prestigioase (Springer, Oxford, Cambridge, Garland).

Studenţilor li se oferă posibilitatea dezvoltării personale prin multiple activităţi de documentare, redactare şi prezentare de referate pe teme moderne de biologie moleculară şi biochimie, efectuarea unui stagiu de practică de teren şi/sau laborator.

Absolvenţii vor avea competenţele şi calificarea necesare profesării unor meserii de biolog, biochimist, asistent de cercetare în biologie şi biochimie, iar, prin absolvirea modulului didactic, posibilitatea de a deveni profesor de biologie în învăţământul preuniversitar.

Competenţe generale de la SPECIALIZAREA BIOCHIMIE

 • Capacitatea de a înţelege şi de a opera cu conceptele de bază ale organizării lumii vii în relaţie cu structurile biologice specifice;
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a metodelor ştiinţifice, aplicabila în contexte profesionale şi sociale specifice;
 • Dezvoltarea deprinderilor practice de muncă în laborator;
 • Capacitatea de a înţelege, sintetiza şi aplica in laborator cele mai recente rezultate ştiinţifice din domeniul biologiei clasice şi moleculare;
 • Deprinderi de muncă individuală şi în echipă, cu scopul de a rezolva probleme in contexte profesionale specifice;
 • Capacitatea de a transmite şi valorifica cunoştinţele şi metodele învăţate;
 • Abilitatea de a concepe şi redacta raporturi de cercetare şi/sau lucrări ştiinţifice.

Competenţe de specialitate

 • Cunoaşterea şi înţelegerea organizării și funcționării organismelor vii în strânsă concordanţă cu alcătuirea acestora la nivel genetic și în contexte de mediu diferite;
 • Capacitatea de analiză statistică a loturilor  experimentale observate;
 • Cunoaşterea bazelor biochimice ale unor procese biologice (reproducerea, metabolismul, semnalizarea celulară, respiraţia, digestia, controlul neuro-endocrin etc.);
 • Capacitatea de a utiliza cunoştinţe legate de diversitatea şi complexitatea lumii vii şi de a stabili conexiuni între nivelul de complexitate structurală şi cel al variabilităţii diferitelor căi metabolice;
 • Abilitatea de a efectua analize biochimice cu aplicaţii in domeniile ştiinţelor biomedicale, ecologiei si protecţiei mediului, biotehnologiilor;
 • Abilitatea de a prelucra rezultate şi de a interpreta date experimentale în scopul definirii unor concluzii cu semnificaţie diagnostică sau aplicativă.