BIOLOGIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linii de studiu: română,

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIESCRISOARE DE MOTIVAȚIEPREZENTARE

Criterii de selecție

În baza Anexei la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de admitere (nivel licență și master) pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Biologie și Geologie se modifică, conform următoarelor prevederi aplicabile în sesiunile de admitere IULIE 2020 și SEPTEMBRIE 2020. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 12 mai 2020, admiterea la Facultatea de Biologie și Geologie, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura la toate specializările, după următoarele criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins
 2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (Media finală pentru acești candidați se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100) Numai în cazul candidaților declarați admiși!

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).

Scrisoarea de motivație

Modelul pentru scrisoarea de motivație se găsește pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere” și aici: MODEL. Precizări cu privire la scrisoarea de motivație:

 • Scrisoare de motivaţie –  notată cu ADMIS/RESPINS. Scrisoarea de motivație poate avea un număr de 1-2 pagini A4, tehnoredactată si tipărită sau scrisă de mână (scanată sau fotografiată) și se va depune odată cu încărcarea documentelor în platforma online. Scrisorile de motivație scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.
 • Scrisoarea de motivație va trebui să conțină:
  • motivele care l-au determinat pe candidat să aleagă specializarea sau specializările oferite de facultate;
  • o scurtă autoprezentare a candidatului (experiențe și realizări anterioare, activităţi școlare sau extrașcolare, proiecte școlare, concursuri, olimpiade, referate, voluntariat, materiale on-line etc.)
  • așteptările și planurile profesionale în urma finalizării studiilor nivel licenţă.
 • Conţinutul scrisorii trebuie să fie conform realităţii şi se recomandă, prezentarea copiilor documentelor doveditoare privind implicarea în activităţi de voluntariat, experienţa de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activităţi cultural-educative.
 • Scrisoarea de motivaţie va fi evaluată luând în considerare următoarele:

– coerenţa ideilor prezentate;

– relevanţa și originalitatea ideilor;

– interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia;

– coerența și claritatea exprimării;

– folosirea unui vocabular adecvat;

– respectarea regulilor gramaticale.

În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.

Specializarea BIOLOGIE
Domeniul BIOLOGIE – (3 ani, învățământ cu frecvență), linia de studiu română

Programul oferă studenţilor un pachet bogat de discipline fundamentale şi de specialitate din domeniile Biologie şi Chimie, cursuri necesare atingerii unui nivel mediu de pregătire universitară.

Dintre disciplinele fundamentale relevante amintim doar câteva: Sistematica (Botanică, Nevertebrate, Vertebrate), Histologia și anatomia plantelor, Histologia animală și Anatomia omului, Citologie, Microbiologie generală, Ecologie generală, Genetică generală, Fiziologie vegetală, Fiziologie animală și Chimie. Disciplinele de specialitate precum Biochimie structurală, Biochimia metabolismului, Anatomia comparată a vertebratelor, Genetica umană, Introducere în biotehnologii, Imunologie etc., au un nivel ridicat de noutate a informaţiei şi sunt susţinute de lucrări practice diversificate şi corespunzând nevoilor laboratoarelor de biologie, biochimie și chimie din domeniile medical, biotehnologic, de mediu şi de cercetare.

Dotările tehnice ale laboratoarelor didactice care deservesc această specializare includ echipamente performante de microscopie, spectrofotometrie, spectrofluorimetrie, cromatografie, electroforeză, centrifugare, imagistică. Aceste facilităţi sunt dublate de mijloace audio-video de predare şi de accesul la surse de documentare în biblioteci cu fond de publicaţii extrem de generos ce includ manuale tipărite la edituri internaţionale prestigioase (Springer, Oxford, Cambridge, Garland).

Studenţilor li se oferă posibilitatea dezvoltării personale prin multiple activităţi de documentare, redactare şi prezentare de referate pe teme moderne de biologie moleculară şi biochimie, efectuarea unui stagiu de practică de teren şi/sau laborator.

Absolvenţii vor avea competenţele şi calificarea necesare profesării unor meserii de biolog, biochimist, asistent de cercetare în biologie şi biochimie, iar, prin absolvirea modulului didactic, posibilitatea de a deveni profesor de biologie în învăţământul preuniversitar.

Competenţe generale de la SPECIALIZAREA BIOCHIMIE

 • Capacitatea de a înţelege şi de a opera cu conceptele de bază ale organizării lumii vii în relaţie cu structurile biologice specifice;
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a metodelor ştiinţifice, aplicabila în contexte profesionale şi sociale specifice;
 • Dezvoltarea deprinderilor practice de muncă în laborator;
 • Capacitatea de a înţelege, sintetiza şi aplica in laborator cele mai recente rezultate ştiinţifice din domeniul biologiei clasice şi moleculare;
 • Deprinderi de muncă individuală şi în echipă, cu scopul de a rezolva probleme in contexte profesionale specifice;
 • Capacitatea de a transmite şi valorifica cunoştinţele şi metodele învăţate;
 • Abilitatea de a concepe şi redacta raporturi de cercetare şi/sau lucrări ştiinţifice.

Competenţe de specialitate

 • Cunoaşterea şi înţelegerea organizării și funcționării organismelor vii în strânsă concordanţă cu alcătuirea acestora la nivel genetic și în contexte de mediu diferite;
 • Capacitatea de analiză statistică a loturilor  experimentale observate;
 • Cunoaşterea bazelor biochimice ale unor procese biologice (reproducerea, metabolismul, semnalizarea celulară, respiraţia, digestia, controlul neuro-endocrin etc.);
 • Capacitatea de a utiliza cunoştinţe legate de diversitatea şi complexitatea lumii vii şi de a stabili conexiuni între nivelul de complexitate structurală şi cel al variabilităţii diferitelor căi metabolice;
 • Abilitatea de a efectua analize biochimice cu aplicaţii in domeniile ştiinţelor biomedicale, ecologiei si protecţiei mediului, biotehnologiilor;
 • Abilitatea de a prelucra rezultate şi de a interpreta date experimentale în scopul definirii unor concluzii cu semnificaţie diagnostică sau aplicativă.