BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE (4 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: română

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIESCRISOARE DE MOTIVAȚIEPREZENTARE

Criterii de selecție

În baza Anexei la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de admitere (nivel licență și master) pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Biologie și Geologie se modifică, conform următoarelor prevederi aplicabile în sesiunile de admitere IULIE 2020 și SEPTEMBRIE 2020. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 12 mai 2020, admiterea la Facultatea de Biologie și Geologie, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura la toate specializările, după următoarele criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins
 2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (Media finală pentru acești candidați se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100) Numai în cazul candidaților declarați admiși!

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).

Scrisoarea de motivație

Modelul pentru scrisoarea de motivație se găsește pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere” și aici: MODEL. Precizări cu privire la scrisoarea de motivație:

 • Scrisoare de motivaţie –  notată cu ADMIS/RESPINS. Scrisoarea de motivație poate avea un număr de 1-2 pagini A4, tehnoredactată si tipărită sau scrisă de mână (scanată sau fotografiată) și se va depune odată cu încărcarea documentelor în platforma online. Scrisorile de motivație scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.
 • Scrisoarea de motivație va trebui să conțină:
  • motivele care l-au determinat pe candidat să aleagă specializarea sau specializările oferite de facultate;
  • o scurtă autoprezentare a candidatului (experiențe și realizări anterioare, activităţi școlare sau extrașcolare, proiecte școlare, concursuri, olimpiade, referate, voluntariat, materiale on-line etc.)
  • așteptările și planurile profesionale în urma finalizării studiilor nivel licenţă.
 • Conţinutul scrisorii trebuie să fie conform realităţii şi se recomandă, prezentarea copiilor documentelor doveditoare privind implicarea în activităţi de voluntariat, experienţa de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activităţi cultural-educative.
 • Scrisoarea de motivaţie va fi evaluată luând în considerare următoarele:

– coerenţa ideilor prezentate;

– relevanţa și originalitatea ideilor;

– interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia;

– coerența și claritatea exprimării;

– folosirea unui vocabular adecvat;

– respectarea regulilor gramaticale.

În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.

Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE
Domeniul ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE – (4 ani, învățământ cu frecvență), linia de studiu română

Specializarea Biotehnologii industriale funcţionează începând cu anul 2008, cu Codul calificării L20502005020 certificat de Autoritatea Naţională a Calificărilor din Invăţământul Superior

Studiile universitare în domeniul Biotehnologiilor industriale urmăresc achiziţionarea unor abilităţi şi competenţe generale şi de specialitate, deopotrivă în domeniul ştiinţelor inginereşti aplicate şi ale biologiei, care să asigure premize favorabile găsirii unui loc de muncă.

Competenţe generale vizează îmbunătăţirea: (1) capacităţii de analiză şi sinteză, aplicabilă în orice context profesional şi social, bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase; (2) gândirii logice şi a abilităţii de argumentare raţională; (3) deprinderilor de muncă individuală şi în echipă ; (4) cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională, şi a utilizării tehnicii de calcul.

Disciplinele de biologie şi de chimie contribuie la formarea unor competenţe specifice şi asigură baza ştiinţifică, integrată în disciplinele inginereşti. Absolvenţii au deprinderi practice privind utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor unor organism, utilizarea proceselor biologice în toate formele şi la toate nivelurile pentru obţinerea de bioproduse,  expertizarea şi controlul calităţii produselor obtinute prin biotehnologii,  operarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în biotehnologiile industriale,  conducerea şi planificarea unor activităţi specifice din unităţi de producţie sau compartimente ale acestora.  Ei au cunoştinţe de proiectare, operare şi optimizare a instalaţiilor biochimice.

Absolvenţii acestei specializări obţin titlul de inginer biotehnolog (213152) şi pot beneficia de ofertele de pe piaţa muncii din diverse laboratoare (alimentare, farmaceutice, cosmetice, fito- şi zoosanitare, de control al calităţii produselor, de control al calităţii apelor potabile şi reziduale, etc.). Ei se pot integra în cadrul unor firme/companii care oferă servicii de consultanţă şi desfacere de materiale şi echipamente specifice laboratoarelor biologice, chimice, biochimice, medicale şi farmaceutice. Urmând modulul pedagogic pot lucra ca şi profesori în învăţământul tehnic. In acelaşi timp, această calificare asigură un punct de plecare spre nivelul superior de pregătire, reprezentat de programele de masterat şi doctorat, în domeniul biologiei sau al biochimiei.