BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE (4 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: română

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
 2. Test grilă – cu pondere 30% în media finală, la alegere, din:
  • disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
  • disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”
  Media finală se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii
Pentru specializările  Biologie, Biochimie, Biotehnologii industriale, Biologie ambientală – LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

Tematica de concurs

 Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

Clasele IX + X:

 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Clasele XI + XII:

 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
 7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
 8.  Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomale

Bibliografie:

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE
Domeniul ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE – (4 ani, învățământ cu frecvență), linia de studiu română

Specializarea Biotehnologii industriale funcţionează începând cu anul 2008, cu Codul calificării L20502005020 certificat de Autoritatea Naţională a Calificărilor din Invăţământul Superior

Studiile universitare în domeniul Biotehnologiilor industriale urmăresc achiziţionarea unor abilităţi şi competenţe generale şi de specialitate, deopotrivă în domeniul ştiinţelor inginereşti aplicate şi ale biologiei, care să asigure premize favorabile găsirii unui loc de muncă.

Competenţe generale vizează îmbunătăţirea: (1) capacităţii de analiză şi sinteză, aplicabilă în orice context profesional şi social, bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase; (2) gândirii logice şi a abilităţii de argumentare raţională; (3) deprinderilor de muncă individuală şi în echipă ; (4) cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională, şi a utilizării tehnicii de calcul.

Disciplinele de biologie şi de chimie contribuie la formarea unor competenţe specifice şi asigură baza ştiinţifică, integrată în disciplinele inginereşti. Absolvenţii au deprinderi practice privind utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor unor organism, utilizarea proceselor biologice în toate formele şi la toate nivelurile pentru obţinerea de bioproduse,  expertizarea şi controlul calităţii produselor obtinute prin biotehnologii,  operarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în biotehnologiile industriale,  conducerea şi planificarea unor activităţi specifice din unităţi de producţie sau compartimente ale acestora.  Ei au cunoştinţe de proiectare, operare şi optimizare a instalaţiilor biochimice.

Absolvenţii acestei specializări obţin titlul de inginer biotehnolog (213152) şi pot beneficia de ofertele de pe piaţa muncii din diverse laboratoare (alimentare, farmaceutice, cosmetice, fito- şi zoosanitare, de control al calităţii produselor, de control al calităţii apelor potabile şi reziduale, etc.). Ei se pot integra în cadrul unor firme/companii care oferă servicii de consultanţă şi desfacere de materiale şi echipamente specifice laboratoarelor biologice, chimice, biochimice, medicale şi farmaceutice. Urmând modulul pedagogic pot lucra ca şi profesori în învăţământul tehnic. In acelaşi timp, această calificare asigură un punct de plecare spre nivelul superior de pregătire, reprezentat de programele de masterat şi doctorat, în domeniul biologiei sau al biochimiei.