Burse 2016/2017 semestrul II

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenti

ACTELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 27.II.2017 – 10.III.2017 la Decanatul facultăţii

Pot depune cereri pentru bursa socială studenţii integralişti. Doar în cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii integralişti,  fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 20 de credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.

Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi

Venitul / membru de familie : 925 lei

Dosarele de burse de ajutor social se preiau doar dacă sunt complete

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente:

 1. cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 3. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
 4. documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
  1. a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  2. b) adeverinţa de somaj (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  3. c) adeverinţa de venit net (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  4. d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
  5. e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 6).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente:

 1.  cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 2.  copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 3. documente justificative privind situaţia în care se află:
  1. a) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
  2. b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
 4.  documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
  1. a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  2. b) adeverinţă de şomaj (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  3. c) adeverinţă de venit net, etc (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 5. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 6).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente:

 1.  cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 2.  copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 3.  certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 17, aliniatul (3), punctul 3).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:

 1.  cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 2.  copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 3.  copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 4.  copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 5.  adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 6.  declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 7.  adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 8.  documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  2. b) adeverinţă de şomaj (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  3. c) adeverinţă de venit net, etc. (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 9. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 10.  copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 11.  copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 12. documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale , activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 13. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 6).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
 2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 3. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  1. a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  2. b) adeverinţa de somaj (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
  3. c) adeverinţa de venit net, etc (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 4. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 5. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 6).

Venitul lunar net mediu al studenţilor care au împlinit 26 de ani se calculează luând în considerare doar veniturile personale ale acestora în condiţiile în care gospodăresc singuri.

Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, pentru familiile de studenţi, dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente:

1. studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (5) pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă:

 1. a) copie a certificatului de căsătorie;
 2. b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ;
 3. c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

Venitul lunar net mediu, calculat ca medie a veniturilor lunare nete pentru cele trei luni luate în considerare pe membru de familie, al familiilor constituite din studenţi se calculează, astfel :

– pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi, cu condiția ca studenții să gospodărească cu familiile din care provin;

2. student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ, dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:

 1. a) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 2. b) adeverinţa de venit net, adeverinţa de somaj, cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare, etc. (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017);
 3. c) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 4. d) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar a soţului/ soţiei care nu este student/ studentă, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz;
 5. e) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care sa reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr.6).

– pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri, cu condiția ca studenții să gospodărească cu familiile din care provin;

–  pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

Art. 19.

(1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:

 1. a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor, drepturi de autor, venituri din activităţi independente, etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul sau soţia (Legea 227/2015, modificată și actualizată);
 2. b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei : chirii, rente, dobânzi, dividende, etc. (Legea 227/2015, modificată şi actualizată);
 3. c) pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/2010) ;
 4. d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002, modificată şi actualizată);
 5. e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, modificată şi actualizată);
 6. f) venituri din activităţile agricole (Legea 227/2015, modificată şi actualizată);
 7. g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru creşterea copiilor, stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005, modificată şi actualizată);
 8. h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea nr.263/2010) ;
 9. i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată şi actualizată).

(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare :

 1. a) burse
 2. b) alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat ;

– ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nounăscuţi şi altele asemenea ;

– pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile familiilor care au în plasament copii (Legea 272/2004) ;

– alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate.

(3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:

 1. a) pentru primul semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele ocazionale pentru imbrăcăminte) : iunie, iulie, august ;
 2. b) pentru al doilea semestru (pentru bursele de ajutor social cu caracter permanent şi cele ocazionale pentru îmbrăcăminte) : noiembrie, decembrie şi ianuarie.
 3. c) Documentele justificative de la Administrația Financiară se solicită pe ultimele 3 luni pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară;
 4. d) cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii pentru bursele cu caracter ocazional pentru maternitate respectiv deces.