BURSE ERASMUS 2016/2017 – octombrie 2016

Postat în Anunțuri, Anunțuri burse, Anunțuri studenti

CONDITII DE ELIGIBILITATE

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii:

 • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
 •  să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
 • să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
 • studentul trebuie să fie prezent la procesul de selecţie.

 REGULAMENT DE SELECŢIE

 • datorită metodologiei de admitere a Universităţii Babeş-Bolyai pentru nivelurile de studiu master şi doctorat, selecţia pentru mobilităţile va avea loc după cum urmează: lunile aprilie-mai selecţia la nivel licenţă, luna septembrie şi octombrie, după finalizarea procesului de admitere la master şi doctorat;
 • nu se pot face preînscrieri pentru selecţia la master şi doctorat înainte de finalizarea procesului de admitere la master şi doctorat;
 • dosarul de candidatură a beneficiarilor trebuie să cuprindă următoarele elemente: fişa candidatului, declaraţie tip, Curriculum Vitae, scrisoare de motivaţie, certificat de competenţă lingvistică (copie legalizată), adeverinţă sau extras din Foaia Matricolă a ultimului an de studiu, precum şi rezultatele de la ultima sesiune de examene, alte documente (conform condiţiilor stabilite de fiecare facultate). Nota: media generala a notelor obtinute in ultima sesiune de examene sa fie mai mare sau egala cu 8;
 • rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului;
 • contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus al facultăţii în termen de 48 de ore;
 • rezultatele de selecţie trebuie să fie centralizate conform tabelului dat de BPC, fiind însoţite de dosarele de candidatură şi procesul verbal al selecţiei;
 • procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute;
 • studenţii care vor contacta universităţiile partenere înainte sau în timpul procesului de selecţie vor fi declaraţi ineligibili.

IMPORTANT!!!!!

 • nu se vor realiza interviuri pe Skype;
 • studentul nu poate schimba tipul de mobilitate la care aplică în timpul interviului;
 • studentul nu poate pleca în mobilitate înaintea procesului de selecţie;
 • studentul nu poate aplica pe o mobilitate dacă nu a fost publicată în oferta de burse a facultăţii;
 • studentul nu poate găsi individual un stagiu de practică, după care să solicite finanţare;
 • studenţii nu pot realiza prelungirea mobilităţii fără Dispoziţia Rectorului;
 • plecarea în mobilitate sau prelungirea mobilităţii fără Dispoziţia Rectorului înseamnă absenţa nemotivată de la facultate;

PROCEDURA DE SELECŢIE

 Elementele cerute la dosar sunt:

 • fişa candidatului, de pe site-ul cci (www.cci.ubbcluj.ro)
 • declaraţie pe proprie răspundere, de pe site-ul cci (www.cci.ubbcluj.ro)
 • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
 • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;
 • adeverinţă de student  / foaie matricolă pe care să fie menţionate: media anului universitar anterior şi media sesiunii de vară a anului universitar 2015/2016;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)
 • fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV,), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.     

COMISIA DE SELECTIE –ERASMUS PENTRU CANDIDATII-NIVEL LICENTA, MASTERAT SI DOCTORAT

 1. Şef lucrări dr. Alexandru Stermin
 2. Şef lucrări dr. Karina Battes
 3. Şef lucrări dr. Zoltan Laszlo
 4. Membru extern – Oana Andreea Cozmuta – Biroul Programe Comunitare al Universitatii Babeș-Bolyai

 CALENDAR

 • Etapa I  – 24.10.2016-27.10.2016 – depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultăţii de Biologie şi Geologie, în clădinrea decanatului, pe strada Republicii, Nr. 44.
 • Etapa a II-a 28.10.2016, ora 13:30 (Laboratorul de Zoologia Vertebratelor-  Str. Clinicilor 5-7)  –  interviul de selecţie nivel licenta, master si doctorat;
 • Etapa a III-a –  afisarea rezultatelor in data de 3.11.2016;  depunerea contestatiilor 1 – 2.11.2016 prin e-mail: sandu.stermin@yahoo.com;

CONTACT

Coordonator Departamental ERASMUS
Persoana de contact-Erasmus Plus-Biologie
Şef lucrări dr. Alexandru Stermin
sandu.stermin@yahoo.com