Competiţia de acordare a burselor de performanţă 2016

Postat în Anunțuri, Anunțuri burse, Anunțuri studenti

Va aducem la cunostinta lansarea competitei de BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BAB-BOLYAI

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ : 14-21 OCTOMBRIE 2016, la DECANATUL Facultăţii

 

Bursa de performanţă se acordă:

 •  studenţilor de la nivel licență (începând cu anul II) și masteranzilor (începând cu anul I);
 •  pe perioada unui an academic, cu excepția anilor terminali de la ciclul licență respectiv master;
 •  numai o singură dată pe parcursul studiilor.

Dosarul cuprinde :

 1. cererea de acordare a bursei ;
 2. descrierea proiectului de cercetare;
 3. recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare ;
 4. lucările publicate şi comunicările ştiinţifice prezentate de către solicitant ;
 5. o adeverinţă cu mediile anilor de studii, în cazul studenţilor din primul ciclu de studii, sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, în cazul studenţilor din ciclul doi de studii.

Informatiile se pot obtine :

 • Deschiderea competiției anuale de selecție (de regulă în luna octombrie) și calendarul de desfășurare al acesteia se anunță pe site-ul Universității Babeș-Bolyai pe pagina destinată cercetării http://cercetare.ubbcluj.ro/, la secțiunea Burse de performanță.
 • Informatiile legate de prezenta competitie pot fi gasite pe site-ul cercetare.ubbcluj.ro in pagina Oportunitati de finantare/Finantari interne UBB, sectiunea Burse de performanta.

Metodologie concurs:

 • Dosarele se depun la decanatul facultăţii. La o dată care se comunică tuturor solicitanţilor, decanatul organizează o sesiune pentru susţinerea publică a proiectelor de cercetare. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei Comisii de specialişti, desemnată de Consiliul Facultății, condusă de prodecanul responsabil cu cercetarea.
 • După susţinerea proiectului şi examinarea dosarului de concurs, Comisia de specialişti stabileşte clasamentul solicitanţilor, pe care îl comunică decanatului facultăţii
 • Decanatul facultății afișează rezultatele evaluării, care pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Comisia de contestații (desemnată de Consiliul Facultății) soluționează contestațiile în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru acordarea burselor de performanță.
 • Decanatul înaintează Consiliului Ştiinţific al UBB (CS-UBB) dosarele candidaţilor, împreună cu lista de priorităţi a solicitanţilor.
 • CS-UBB verifică aplicarea procedurilor de ierarhizare a propunerilor primite de la facultăți și stabilește numărul de burse de performanță pe domenii în funcție de criteriile de selecţie utilizate de facultăţi prin raportare la cele din clasamentele internaţionale ale universităţilor, calitatea propunerilor și numărul de solicitări. Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal, semnat de către președintele CS-UBB, care este transmis Consiliului de Administrație, împreună cu clasamentaul final al candidaților.
 • Beneficiarul unei burse de performanţă semnează un contract de finanțare valabil pe perioada anului universitar în care s-a înscris în competiție.
 • Bursa se acordă pentru un an academic.
 • Bursierii din ultimul an de studiu beneficiază de bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei.
 • Sub îndrumarea conducătorului științific, bursierul pregăteşte rezultatele cercetării proprii pentru publicare și se angajează să realizeze până la finalizarea bursei de  performanţă cel puțin o publicaţie sau să trimită un manuscris spre publicare (cu confirmarea editorială de primire), la reviste științifice universitare indexate în baze de date internaționale – mai specific la revistele indexate Web of Science, SCOPUS, sau ERIH Plus – și editate în alte centre universitare decât Cluj-Napoca.
 • Bursierul prezintă rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau face dovada înscrierii cu comunicare la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată după încheierea finanțării.
 • Întocmeşte Raportul final care va fi avizat de conducătorul ştiinţific şi de comisia de specialişti din facultate.
 • La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă, beneficiarul întocmeşte şi înaintează decanatului facultății dosarul de finalizare a bursei de performanță care va conține raportul științific final (format liber) vizat de coordonatorul ştiinţific. La acest raport vor fi anexate toate materialele, care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (lucrări publicate sau transmise spre publicare, prezentări la conferinţe/comunicate, brevete etc.). Lucrările publicate vor fi depuse la bibliotecile facultăților.
 • Decanatele facultăților întrunesc comisiile de specialiști care evaluează dosarele de finalizare a burselor de performanță. Concluziile comisiei de specialiști se consemnează într-un proces verbal al sesiunii de evaluare, care se adaugă dosarului de evaluare transmis către Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice. Dosarele de evaluare sunt supuse validării CS-UBB.
 • Dacă au fost îndeplinite angajamentele din contract, beneficiarilor burselor de performanță li se atribuie de către UBB Diplome de excelenţă în cercetarea ştiinţifică studenţească.
 • În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate prin contract, beneficiarul este obligat să returneze sumele încasate ca bursă de performanță iar cadrul didactic îndrumător nu va mai putea activa ca mentor pentru o propunere de bursă de același tip, pentru următorii trei ani.
 • Câştigătorii burselor de performanţă şi coordonatorii acestora fac parte dintr-un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, semnalizat pe websiteul UBB.