Concursul “EMIL RACOVIȚĂ” pentru admiterea 2020

Postat în Anunț

Concursul “EMIL RACOVIȚĂ”

Facultatea de Biologie şi Geologie organizează concursul “Emil Racoviţă” care se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara. Acest concurs oferă tinerilor pasionaţi de domeniile biologie, biochimie, biotehnologii industriale şi biologie ambientală, un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi, în acelaşi timp, posibilitatea de a deveni studenţi la facultatea noastră, în anul universitar 2020-2021.

Înscrieri

Înscrierile se pot face la Decanatul Facultăţii de Biologie și Geologie:

până la data de 22 aprilie 2020, ora 1200. 

La înscriere, candidaţii sunt rugaţi să precizeze:

 • numele şi prenumele,
 • data şi locul naşterii,
 • localitatea şi liceul de la care provin,
 • domiciliul stabil complet (localitate, județ, stradă, număr, bloc, apartament),
 • seria şi numărul buletinului (cărţii de identitate),
 • o modalitate de contactare (telefon şi e-mail),
 • specializarea sau specializările (în ordinea opţiunilor), precum şi linia de studii (română sau germană) la care doresc să fie înscrişi în eventualitatea reuşitei la concurs.
 • De asemenea, este necesar să precizeze ce pachet de discipline aleg pentru concurs (clasele IX+X sau XI+XII, conform tematicii de concurs),
 • seria şi numărul chitanţei cu care a achitat taxa de înscriere, precum şi data la care a achitat taxa

Taxe de înscriere

Pentru înscrierea la concurs este necesară achitarea unei TAXE DE PROCESARE în valoare de 50 RON. Această taxă se poate achita la ORICE oficiu poştal, în contul :

COD FISCAL 4305849
COD IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX
cont deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj
cu menţiunea : “pentru Facultatea de Biologie şi Geologie”
reprezentând TAXĂ DE PROCESARE

ATENŢIE !
Vă rugăm să verificaţi, la plata taxei :

 • chitanţa să fie pe numele candidatului ;
 • ca pe formularul de plată să apară explicit menţiunea ” Pentru Facultatea de Biologie și Geologie”.

Desfășurare

Concursul se va desfăşura sâmbătă, 25 aprilie 2020la sediul Facultăţii de Biologie şi Geologie din str. Clinicilor nr. 5-7, între orele 1200 – 1400.

Candidaţii sunt rugaţi să fie prezenţi în curtea facultăţii cu o oră înainte de începerea concursului (la ora 1100), pentru legitimare şi repartizarea pe săli (conform listelor ce vor fi afișate în holul Amfiteatrului ”Emil Racoviță”, Clădirea Muzeului de Zoologie, str. Clinicilor nr. 5-7).

Candidații vor avea asupra lor:

 • buletinul (cartea) de identitate,
 • adeverinţă eliberată de către liceul de la care provin, prin care se atestă că sunt elevi în clasa a XII-a, sau o copie xerox după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii din anii anteriori) şi
 • chitanţa cu care s-a achitat taxa de procesare.

Rezultatele concursului

Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte.
Numărul minim de puncte obținute necesare pentru a accesa locurile alocate pentru concurs este de 60 de puncte.

Numărul de locuri alocate pentru fiecare specialitate va fi stabilit ulterior de către Decanatul Facultății de Biologie și Geologie pe baza numărului de locuri bugetate alocate de către minister pentru Universitatea ”Babeș-Bolyai”. Deoarece în momentul desfășurării concursului nu se va cunoaște încă numărul de locuri bugetate alocate de minister pentru anul universitar 2020-2021, criteriile după care se va stabili numărul de locuri disponibile pentru a fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviță” vor fi:

 • Numărul de locuri bugetate alocate facultății noastre în anul universitar precedent (2019-2020)
 • Numărul candidaților care au întrunit peste 60 de puncte (locurile se vor aloca în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a locurilor disponibile, de aceea este posibil ca nu toti candidaţii care au obţinut minim 60 de puncte să fie declarati admiși).

La stabilirea numărului de locuri alocate, pentru fiecare specializare, concursului ”Emil Racoviță”, se va ține cont și de faptul că, din totalul de locuri, o parte vor fi destinate admiterii din luna iulie, așadar nu toate locurile alocate facultăţii pot fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviţă”.

Ierarhizarea candidaților, în limitele menționate mai sus, se face în ordinea decrescătoare a punctajului obţinut și a ordinii în ordinea opţiunilor candidatului pentru specializările:

 • Biologie, linia română
 • Biochimie, linia română
 • Biologie ambientală, linia română
 • Biotehnologii industriale, linia română
 • Ecologie şi protecţia mediului, linia germană

Candidaţii care au întrunit minim 60 de puncte vor fi ierarhizaţi în funcţie de specializarea aleasă ca primă opţiune. Dacă nu se încadrează în limita locurilor disponibile pentru aceasta prima opțiune, dar rămân locuri neocupate la cea de a doua opţiune, pot fi declaraţi admiși pentru aceasta.

Concurenții care au întrunit 60 de puncte, dar nu au fost declarați admiși, sunt invitați să participe la admiterea din luna iulie, in condițiile stabilite pentru aceasta (nu se va ține cont de performanța de la concursul ”Emil Racoviță).

Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul facultăţii și la afişierul facultăţii, după cel mult 14 zile de la desfăşurarea concursului.

Condiţiile de ocupare a locului de student

Condiţiile ocupării locurilor de student  sunt următoarele:

 • Obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2020 (sau într-un an anterior);
 • Confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada stabilită de universitate pentru înscrierile din sesiunea iulie 2020 (vă rugăm să urmăriţi pe site-ul facultăţii afișarea calendarului admiterii), prin depunerea la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie a dosarului de înscriere, ce va cuprinde următoarele acte:

Dosarul de înscriere , va cuprinde următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţa care o înlocuieşte, în original;
 • Foaie matricolă, în original sau în copie (în acest caz se aduce originalul pentru a fi legalizată copia la facultate);
 • Certificat de naştere, în copie şi original (pentru a fi legalizată copia la facultate);
 • Copie după actul de identitate;
 • 3 fotografii ¾ (tip buletin);
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua facultate sau specializare);
 • Fişă de înscriere (se obține de la Decanatul facultăţii);
 • Taxă de înscriere la facultate (se achită numai de către concurenţii declaraţi reuşiţi, în momentul confirmării locului).

Calcularea mediei generale de admitere, pentru concurenții care au fost declarați admiși la concurs și confirmă (în luna iulie) ocuparea locului, se va face după cum urmează:

Media generală de admitere= 9,00+  (punctajul obtinut la concursul ”Emil Racoviță”)/100

Tematica de concurs

Modele de teste

Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

NU UITAȚI să menționați alegerea pachetului dorit în fomularul de înscriere!

Pachetul ”Clasele IX + X”:

 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

sau

 Pachetul ”Clasele XI + XII”:

 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
 7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
 8. Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomale

Bibliografie:

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Notă: La concurs pot participa elevii de clasa XII-a sau absolvenţii care au studiat disciplinele de biologie în toţi anii de liceu, precum şi cei care le-au studiat numai în clasele a IX-a şi a X-a sau cei care nu au studiat disciplina biologie în liceu (se pot pregăti pe cont propriu).

DECAN, Prof.dr.Octavian POPESCU