Concursul “EMIL RACOVIȚĂ” pentru admiterea 2017

Postat în Anunt-old

Concursul “EMIL RACOVIȚĂ”

Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Biologie, liniile română şi germană, organizează concursul “Emil Racoviţă”, care se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara interesaţi de domeniul biologiei. Acest concurs oferă tinerilor pasionaţi de domeniile biologie, biochimie şi protecţia mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi, în acelaşi timp, posibilitatea de a deveni studenţi la facultatea noastră, în anul universitar 2017-2018.

Înscrieri

Înscrierile se pot face la decanatul  facultăţii :

 • prin e-mail :  cbochis2004@yahoo.com ;  corina.rosioru@ubbcluj.ro, persoană de contact: conf. dr. Corina Roşioru ;
 • telefonic : la numărul 0264-431858 al Decanatului facultăţii ,

până la data de 06 aprilie 2017, ora 1200. 

La înscriere, candidaţii sunt rugaţi să precizeze:

 • numele şi prenumele,
 • data şi locul naşterii,
 • localitatea şi liceul de la care provin,
 • domiciliul stabil,
 • seria şi numărul buletinului (cărţii de identitate),
 • o modalitate de contactare (telefon şi/sau e-mail),
 • specializarea sau specializările (în ordinea opţiunilor), precum şi linia de studii (română sau germană) la care doresc să fie înscrişi în eventualitatea reuşitei la concurs.
 • De asemenea, este necesar să precizeze ce pachet de discipline aleg pentru concurs (clasele IX+X sau XI+XII, conform tematicii de concurs).

Taxe de înscriere

Pentru înscrierea la concurs este necesară achitarea unei TAXE DE PROCESARE în valoare de 50 RON. Această taxă se poate achita la ORICE oficiu poştal, în contul :

COD FISCAL 4305849
COD IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX
cont deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj
cu menţiunea : pentru Facultatea de Biologie şi Geologie
reprezentând TAXĂ DE PROCESARE

Desfășurare

Concursul se va desfăşura sâmbătă, 8 aprilie 2017, la sediul Facultăţii de Biologie şi Geologie din str. Clinicilor nr. 5-7 (Amfiteatrul de Zoologie), între orele 1200-1400.

Candidaţii sunt rugaţi să fie prezenţi cu o oră înainte de începerea concursului, pentru legitimare şi repartizarea pe săli. Vor avea asupra lor buletinul (cartea) de identitate, o adeverinţă eliberată de către liceul de la care provin, prin care se atestă că sunt elevi în clasa a XII-a, sau o copie xerox după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii din anii anteriori) şi chitanţa cu care s-a achitat taxa de procesare.

Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte. Numărul minim de puncte obținute pentru a accesa locurile alocate pentru concurs este de 60 puncte. Numărul de locuri alocate pentru fiecare specialitate va fi stabilit de către decanatul facultății pe baza numărului de locuri bugetate alocate de către minister pentru Universitatea Babeș-Bolyai.

Ierarhizarea candidaților, în limitele menționate mai sus, se face în ordinea decrescătoare a punctelor obținute și a ordinii opțiunilor candidatului pentru specializările:

 • Biologie, linia română
 • Biologie ambientală, linia română
 • Biochimie, linia română
 • Ecologie şi protecţia mediului, linia română
 • Ecologie şi protecţia mediului, linia germană
 • Biotehnologii industriale, linia română

Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul facultăţii și la afişierul facultăţii, după cel mult 10 zile de la desfăşurarea concursului.

Condiţiile ocupării acestor locuri sunt următoarele:

 • obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2017 (sau într-un an anterior);
 • confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada stabilită de universitate pentru înscrierile din sesiunea iulie 2017 (se va comunica ulterior), prin depunerea la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie a dosarului de înscriere, ce va cuprinde următoarele acte:
 • Diploma de bacalaureat sau adeverinţa care o înlocuieşte, în original;
 • Foaie matricolă, în original sau copie legalizată;
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Copie după actul de identitate;
 • 3 fotografii ¾ (tip buletin);
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua facultate sau specializare);
 • Fişă de înscriere (se obține de la Decanatul facultăţii);
 • Taxă de înscriere la facultate (se achită numai de către concurenţii declaraţi reuşiţi, în momentul confirmării locului).

Tematica de concurs

Modele de teste

Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

Clasele IX + X:

 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om, 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 3. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 4. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 5. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 6. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 7. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Clasele XI + XII:

 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex, funcţia de conducere – clasificarea căilor de conducere si rolul acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
 7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
 8. Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului, agenţi carcinogeni).

Bibliografie: Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Notă : La concurs pot participa elevii de cls. XII-a sau absolvenţii care au studiat disciplinele de biologie în toţi anii de liceu, precum şi cei care le-au studiat numai în clasele a IX-a şi a X-a sau cei care nu nu au studiat disciplina biologie în liceu (se pot pregăti pe cont propriu).

 

DECAN, Prof.dr.Octavian POPESCU