ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: germană

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
 2. Test grilă – cu pondere 30% în media finală, la alegere, din:
  • disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
  •  disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”
  Media finală se calculează după algoritmul : 9,00+ punctajul obţinut la concurs /100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii
Pentru specializarea Ecologie şi protecţia mediului, LINIA GERMANĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere

Tematica de concurs

Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

Clasele IX + X:

 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Clasele XI + XII:

 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
 7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
 8. Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomale

Bibliografie:

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Specializarea : ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Domeniul : ȘTIINȚA MEDIULUI– (3 ani, învăţământ cu frecvenţă), linia de studiu: germană

Competențele generale ale absolvenților secției de Ecologie și Protecția Mediului se axează pe:

 • Cunoașterea structurii și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatice;
 • Cunoașterea biodiversității și a rolului ei în funcționarea ecosistemelor, în scopul protecției, conservării și utilizării resurselor naturale;
 • Cunoașterea noțiunilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, redresarea ecologică și managementul ecosistemelor naturale și antropizate;
 • Dezvoltarea unei atitudini de respect față de păstrarea nealterată a patrimoniului natural.

Competențele profesionale urmăresc realizarea unei pregătiri complexe care să răspundă dinamicii economiei de piață prin capacitatea absolvenților de a se implica în:

 • Elaborarea studiilor științifice de biodiversitate, cunoașterea acesteia în scopul protecției, conservării și valorificării sale în cooncordanță cu principiile dezvoltării durabile;
 • Managementul ariilor protejate;
 • Evaluarea stării mediului pe baza bioindicatorilor;
 • Evaluarea impactului antropic și redresarea ecologică a ecosistemelor;
 • Diseminarea informațiilor de protecție a mediului în comunitățile locale;
 • Legislația internă și internațională de mediu.

Prin diploma obținută absolvenții au șanse reale de a-și urma studiile cu programe de doctorat în țară sau în străinătate, sau de a ocupa funcții diverse cum ar fi: experți ecologi, experți biologi, cadre didactice, cercetători, inspectori și consilieri pe probleme de mediu, administratori de arii protejate etc.

Acest lucru presupune implicarea în activități specifice atît în instituții publice cît și în ONG-uri și companii private: institute de cercetare, agentii de mediu, instituții de învățămînt preuniversitar și universitar, administrații naționale, administrații locale, administrații de arii protejate, agenții guvernamentale și ministere, gărzi de mediu, birouri private de consultanţă ecologică, firme de studii de impact etc.

Informații:Decanatul Facultății de Biologie și Geologie, telefon: 0264-431858