ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) linia de studiu: germană

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIESCRISOARE DE MOTIVAȚIEPREZENTARE

Criterii de selecție

În baza Anexei la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de admitere (nivel licență și master) pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Biologie și Geologie se modifică, conform următoarelor prevederi aplicabile în sesiunile de admitere IULIE 2020 și SEPTEMBRIE 2020. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 12 mai 2020, admiterea la Facultatea de Biologie și Geologie, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura la toate specializările, după următoarele criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins
 2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală
 3. sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (Media finală pentru acești candidați se calculează după algoritmul : 9.00 + punctajul obţinut la concurs /100)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).

Scrisoarea de motivație

Modelul pentru scrisoarea de motivație se găsește pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere” și aici: MODEL. Precizări cu privire la scrisoarea de motivație:

 • Scrisoarea de motivație poate avea un număr de 1-2 pagini A4, tehnoredactată si tipărită sau scrisă de mână (scanată sau fotografiată) și se va depune odată cu încărcarea documentelor în platforma online. Scrisorile de motivație scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.
 • Scrisoarea de motivație va trebui să conțină:
  • motivele care l-au determinat pe candidat să aleagă specializarea sau specializările oferite de facultate;
  • o scurtă autoprezentare a candidatului (experiențe și realizări anterioare, activităţi școlare sau extrașcolare, proiecte școlare, concursuri, olimpiade, referate, voluntariat, materiale on-line etc.)
  • așteptările și planurile profesionale în urma finalizării studiilor nivel licenţă.
 • Conţinutul scrisorii trebuie să fie conform realităţii şi se recomandă, prezentarea copiilor documentelor doveditoare privind implicarea în activităţi de voluntariat, experienţa de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activităţi cultural-educative.
 • Scrisoarea de motivaţie va fi evaluată luând în considerare următoarele:

– coerenţa ideilor prezentate;

– relevanţa și originalitatea ideilor;

– interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia;

– coerența și claritatea exprimării;

– folosirea unui vocabular adecvat;

– respectarea regulilor gramaticale.

În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.

Specializarea : ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Domeniul : ȘTIINȚA MEDIULUI– (3 ani, învăţământ cu frecvenţă), linia de studiu: germană

Competențele generale ale absolvenților secției de Ecologie și Protecția Mediului se axează pe:

 • Cunoașterea structurii și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatice;
 • Cunoașterea biodiversității și a rolului ei în funcționarea ecosistemelor, în scopul protecției, conservării și utilizării resurselor naturale;
 • Cunoașterea noțiunilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, redresarea ecologică și managementul ecosistemelor naturale și antropizate;
 • Dezvoltarea unei atitudini de respect față de păstrarea nealterată a patrimoniului natural.

Competențele profesionale urmăresc realizarea unei pregătiri complexe care să răspundă dinamicii economiei de piață prin capacitatea absolvenților de a se implica în:

 • Elaborarea studiilor științifice de biodiversitate, cunoașterea acesteia în scopul protecției, conservării și valorificării sale în cooncordanță cu principiile dezvoltării durabile;
 • Managementul ariilor protejate;
 • Evaluarea stării mediului pe baza bioindicatorilor;
 • Evaluarea impactului antropic și redresarea ecologică a ecosistemelor;
 • Diseminarea informațiilor de protecție a mediului în comunitățile locale;
 • Legislația internă și internațională de mediu.

Prin diploma obținută absolvenții au șanse reale de a-și urma studiile cu programe de doctorat în țară sau în străinătate, sau de a ocupa funcții diverse cum ar fi: experți ecologi, experți biologi, cadre didactice, cercetători, inspectori și consilieri pe probleme de mediu, administratori de arii protejate etc.

Acest lucru presupune implicarea în activități specifice atît în instituții publice cît și în ONG-uri și companii private: institute de cercetare, agentii de mediu, instituții de învățămînt preuniversitar și universitar, administrații naționale, administrații locale, administrații de arii protejate, agenții guvernamentale și ministere, gărzi de mediu, birouri private de consultanţă ecologică, firme de studii de impact etc.

Informații:Decanatul Facultății de Biologie și Geologie, telefon: 0264-431858