Fișe discipline pentru ECOLOGIE TERESTRĂ ȘI ACVATICĂ-linia maghiară

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    ECOLOGIE TERESTRĂ ȘI ACVATICĂ – limba maghiară
Durata programului de studiu: 4 semestre
Forma de învăţământ: FR

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Növényközösségek ökológiája       Ecologia comunităților vegetale
2 Múzeumpedagógia és tudománykommunikáció       Pedagogie muzeală și comunicarea în științe
3 Védett területek kezelése/Managementul ariilor protejate
4 A biológiai kutatás módszertana       Metodologia și etica cercetării științifice în biologie
5 Szennyezett talajok biológiai rehabilitációja       Bioremedierea solurilor poluate

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Növényi stresszélettan       Fiziologia stresului ambiental la plante
7 Szociobiológia (Angol nyelven)       Sociobiologie (lb. engleză)
8 Ökológiai rendeszerek szabályozása       Reglarea sistemelor ecologice
9 Európa és Románia biogegeográfiája (angolul)       Biogeografia Europei și a Românie (lb. engleză)
10 Kutatási gyakorlat – 2 hét a nyári viszgaidőszak után (Össz= 28 óra)/ Practică de cercetare – 2 săptămâni după sesiunea de examene din vară
11 1. opcionális tantárgy/ Disciplină opţională 1

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Viselkedésökológia alkalmazása a természetvédelemben       Aplicarea ecologiei comportamentale în protecția naturii
2 Restaurációs ökológia/Reabilitarea și restaurarea ecosistemelor
3 Urban ökológia/ Ecologie urbană
4 Bioinformatika       Bioinformatică
5 2. opcionális tantárgy/ Disciplină opţională 2

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

6 Humánökológia       Ecologie umană
7 A magiszteri disszertációhoz szükséges kutatási gyakorlat/ Practică de cercetare de scrierea tezei de masterat
8 Biológiai vízminősítés       Evaluarea biologică a calitații apelor
9 A magiszteri  disszertáció írása/ Elaborarea lucrării de disertație
10 Veszélyeztetett vagy inváziós fajok/ Specii periclitate sau invazive din bazinul Carpatic
11 3. opcionális tantárgy/Disciplină opţională 3

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Algatenyészetek biotechnológiai és ökotoxikológiai alkalmazása/Aplicații biotehnologice și ecotoxicologice ale culturilor algale
2 Ökológiai menedzsmenttervek összeállítása/Elaborarea planurilor de management ecologic

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Alkalmazott molekuláris biológia       Biologie moleculară aplicată
2 Specii ocrotite și specii invazive
3 Környezeti mikrobiológia       Microbiologia mediului

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai/Bazele biologice ale gestionării pădurilor
2 Gyógynövények és hatóanyagaik       Plante medicinale și compuși activi
3 Projektfinanszírozás és európai projektmenedzsment/ Finanțarea proiectelor și managementul proiectelor europene
4 Európai környezetvédelmi és természetvédelmi stratégiák       Strategii europene de conservare a biodiversității și metode de biomonitoring

Discipline facultative an II

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Biogeográfia terepgyakorlat       Practică de teren de biogeografie (1 săptămână, total = 14 ore)