Liste FINALE cu studenții beneficiari de cazare în căminele UBB

Postat în Anunțuri, Anunțuri cazare

REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017

Capitolul II. Repartizarea locurilor în cămine

A.Criterii
(1) Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească,
definit de media anului anterior.
(2) Studenţii de anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
(3) Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu acordul Comisiei de cazare pe facultate, cu
respectarea prezentului Regulament.

Criterii complementare stabilite de Comisia de cazare pe Facultatea de Biologie si Geologie:

 1. Studentii de la nivel master au prioritate faţă de studenţii la nivel licenţă la căminele 14, 17, 21, A2, A3 în funcţie de locurile
  repartizate.
 2. Anii terminali de la nivel licenţă şi master au prioritate la căminele 14, 17, 21, A2, A3 cu diferenţă de 0,5 pct (50 de sutimi) din
  medie în funcţie de locurile repartizate.
 3. Anul I, nivel licenţă nu primesc loc în căminele 14, 17, 21, A2, A3 (cu excepţia priorităţilor Art.8).
 4. Departajarea studenţilor la nivel master, anul I, cu aceeaşi medie se va face după media anilor de la nivel licenţă.
 5. Departajarea studenţilor la nivel licenţă, anul I, cu aceeaşi medie se va face după nota de la proba obligatorie din cadrul
  examenului de bacalaureat.
 6. Departajarea anilor II, nivel licenţă şi master se va face în funcţie de media de admitere.
 7. Repartizarea locurilor s-a făcut în funcție de numărul studenților de la fiecare specializare, an și linie de studiu, păstrând criteriile din Regulamentul cadru cazare 2016-2017. S-au luat în considerare opțiunile exprimate în conformitate cu criteriile anterior menționate.

Art. 8. Priorităţile privind cazarea studenţilor sunt următoarele:

a) Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament
familial;
b) Studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza Legii nr. 448/2006;
c) Familiile de studenţi (ambii soţi studenţi);
d) Studenţii necăsătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc împreună cu aceştia;
e) Studenţii şi doctoranzii străini cu frecvenţă, bursierii statului roman;
f) Studenţii nominalizaţi de către Comisia de admitere în Colegiul Profesional de Performanţă Academică.

Art. 9. 1) Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor precizate la art. 8 se vor distribui celorlalte categorii de studenţi cu drept de cazare astfel:
a) 90% din locuri în funcţie de media anului universitar anterior datei cazării;
b) 10% din locuri în funcţie de criteriul social şi de criteriul medical. Comisia de cazare pe facultate va distribui acest procent pentru
studenţii care fac dovada cazului social/medical, în funcţie de numărul de cereri înregistrate.

2) In criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii
cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. La cererea de cazare se anexează declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte
justificative/doveditoare/cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie.

3) In criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.

LEGENDĂ:

*RM = studenți Republica Moldova;
** S-au aplicat criterii de departajare (criteriul de departajare de la admitere pentru studenții în anul I nivel licență și master; media anului anterior pentru celelalte categorii de studenți);
*** S-au efectuat schimburi de locuri între facultăți cu acordul comisiilor de cazare, respectându-se Regulamentul cadru cazare 2016-2017 și criteriile complementare ale Comisiei de cazare de la Facultatea de Biologie și Geologie.