Oktatók

Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet

dr. Fenesi Annamária

Fő terület: növényökológia és természetvédelem
Kutatási témák:
(1) Inváziós fajok jellegeinek és hatásainak vizsgálata
(2) A növény-talaj kölcsönhatás szerepe gyepi és erdei fajok esetén
(3) Az inváziós fajok elleni védekezés módszereinek adatbázisa

dr. Fodorpataki László

Fő terület: növényélettan és anatómia.
Kutatási témák:
(1) A fotoszintézis fényszakaszának stresszélettana; indukált klorofill-fluoreszcencia.
(2) Zöldalgák sejttenyészeteinek táplálkozásbiológiája és vízszennyezéssel szembeni tűrőképessége.
(3) A levélszerkezet mikroszkópos összehasonlító anatómiája.

dr. Hartel Tibor

Fő terület: természetvédelmi biológia, szociális ökológiai rendszerek, hagyományos kultúrtájak fenntarthatósága
Kutatási témák:
(1) Fás legelők
(2) Ökoszisztéma szolgáltatások
(3) Kétéltű ökológia

dr. Jakab Endre

Fő terület: mikrobiális genetika és molekuláris biológia.
Kutatási témák:
(1) A methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) erdélyi elterjedésének vizsgálata molekuláris módszerekkel.

dr. Keresztes Lujza

Fő terület: vízi rovarok taxonómiája, fajképződési folyamatok, biogeográfia
Kutatási témák:
(1) Génközpontok és fajképződési folyamatok a Kárpátok vízi rovarai esetében
(2) Lószúnyogszerűek (Tipuloidea, Diptera) taxonómiája és filogeográfiája

dr. Kis Erika

Oktatott tantárgyak: hisztológia, humán anatómia, állatélettan
Fő kutatási terület: hisztológia, hisztopatológia, állatélettan és egészségtan
Kutatási témák:
(1) Glukokortikoidok morfológiai és fiziológiai mellékhatásai
(2) Stressz tényezők szövetkárosító hatásai
(3) Terratogén tényezők hisztopatológiája
(4) Okos eszközök szerepe a keringési és anyagcsere betegségek monitorizálásában
(5) Szívbetegségek kialakulását előrejelző korai tünetek
(6) Erdélyi magyar biológia és testnevelés szakos diákok életszokásainak felmérése egészségtani szempontból

dr. Kósa Ferenc

Fő terület: sejttan.

dr. László Zoltán

Fő terület: szárazföldi rovarökológia, taxonómia és faunisztika.
Kutatási témák:
(1) fémfürkészek taxonómiája és faunisztikája
(2) gubacsdarazsak tájökológiája
(3) magányos méhek tájökológiája
(4) szitakötő közösségek tájökológiája

dr. Macalik Kunigunda

Fő terület: növényökológia, vízi- és mocsári növények taxonómiája és ökológiája.
Kutatási témák:
(1) Vizes élőhelyek minősítése a Túr-menti védett területen.
(2) A Kárpátok néhány endémikus és reliktum növényfajának vizsgálata – elterjedés, populációméret-becslések, genetikai variabilitás.

dr. Markó Bálint

Fő terület: szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarökológia és faunisztika.
Kutatási témák:
(1) Hangyák viselkedésökológiai vizsgálata: (a) kompetitív kapcsolatok hangyközösségalakító szerepe, (b) táplálkozási stratégiák egyéni és kollektív alapjai.
(2) Románia és ezen belül Erdély hangyafaunájának kutatása.
(3) Egyes kiemelt hangyacsoportok morfológiai és molekuláris módszerekkel történő taxonómiai vizsgálata.
(4) Egyéb kutatási érdeklődés: más szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarok ökológiája.

dr. Pap Péter László

Fő terület: viselkedésökológia, állatökológia, parazitológia.
Kutatási témák:
(1) Gazda-parazita kapcsolat fiziológiai és viselkedéstani vonatkozásban, különös tekintettel a madarak külső élősködőire.
(2) Éves ciklusok a madaraknál.
(3) Vedlési stratégiák a madaraknál.
(4) Életmenet jellegek fejlődése és változatossága a madaraknál. Modellállatok: füsti fecske, szén cinege, házi veréb.

dr. Papp Judit

Fő terület: mikrobiológia.
Kutatási témák:
(1) Levélfelületek (filloszféra) mikroorganizmus-közösségei
(2) Vízi életterek és talajok baktériumcsoportjainak táplálkozási sajátossága.

dr. Ruprecht Eszter

Fő terület: növényökológia, inváziós növények, természetvédelem
Kutatási témák:
(1) Tájhasználati módok megváltozásának hatásai szárazgyep-közösségek diverzitására
(2) Gyepi fajok csírázás-ökológiája és magtulajdonságai
(3) A növényi invázió okai és ezt befolyásoló tényezők

dr. Székely Gyöngyi

Fő terület: genetika.
Kutatási témák:
(1) növényi abiotikus stresszre indukálodó gének tanulmányozása

dr. Vágási István Csongor

Fő terület: viselkedésökológia, ökofiziológia, ornitológia.
Kutatási témák:
(1) Életnemet evolúció
(2) Tollazat, tollstruktúra evolúció
(3) Fiziológiai adaptációk