Oktatók

Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet

 

Intézetigazgató:

dr. László Zoltán docens, kari tanácsi képviselő

Fő kutatási terület: szárazföldi rovarökológia, taxonómia és faunisztika.
Kutatási témák:
(1) fémfürkészek taxonómiája és faunisztikája
(2) gubacsdarazsak tájökológiája
(3) magányos méhek tájökológiája
(4) szitakötő közösségek tájökológiája

Oktatott tantárgyak: Gerinctelen állattan (gyakorlat), Ökológiai modellezés, Tájökológia, Biostatisztika, Biomatematika

Oktatók:

dr. Fenesi Annamária adjunktus

Fő kutatási terület: növényökológia és természetvédelem
Kutatási témák:
(1) Inváziós fajok jellegeinek és hatásainak vizsgálata
(2) A növény-talaj kölcsönhatás szerepe gyepi és erdei fajok esetén
(3) Az inváziós fajok elleni védekezés módszereinek adatbázisa

Oktatott tantárgyak: Bevezetés a természetvédelembe, Növényrendszertan (gyakorlat), Természetvédelmi biológia

dr. Fodorpataki László docens

Fő kutatási terület: növényélettan.
Kutatási témák:
(1) A fotoszintézis fényszakaszának stresszélettana; indukált klorofill-fluoreszcencia.
(2) Zöldalgák sejttenyészeteinek táplálkozásbiológiája és vízszennyezéssel szembeni tűrőképessége.
(3) A levélszerkezet mikroszkópos összehasonlító anatómiája.

dr. Hartel Tibor docens

Fő kutatási terület: természetvédelmi biológia, szociális ökológiai rendszerek, hagyományos kultúrtájak fenntarthatósága
Kutatási témák:
(1) Fás legelők
(2) Ökoszisztéma szolgáltatások
(3) Kétéltű ökológia

dr. Jakab Endre adjunktus, dékánhelyettes, kari tanácsi képviselő

Fő kutatási terület: mikrobiális genetika és molekuláris biológia.
Kutatási témák:
(1) A methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) erdélyi elterjedésének vizsgálata molekuláris módszerekkel.

dr. Keresztes Lujza docens, vezetőségi tag

Fő kutatási terület: vízi rovarok taxonómiája, fajképződési folyamatok, biogeográfia
Kutatási témák:
(1) Génközpontok és fajképződési folyamatok a Kárpátok vízi rovarai esetében
(2) Lószúnyogszerűek (Tipuloidea, Diptera) taxonómiája és filogeográfiája

dr. Kis Erika adjunktus

Fő kutatási terület: hisztológia, hisztopatológia, állatélettan és egészségtan
Kutatási témák:
(1) Glukokortikoidok morfológiai és fiziológiai mellékhatásai
(2) Stressz tényezők szövetkárosító hatásai
(3) Terratogén tényezők hisztopatológiája
(4) Okos eszközök szerepe a keringési és anyagcsere betegségek monitorizálásában
(5) Szívbetegségek kialakulását előrejelző korai tünetek
(6) Erdélyi magyar biológia és testnevelés szakos diákok életszokásainak felmérése egészségtani szempontból

Oktatott tantárgyak: hisztológia, humán anatómia, állatélettan

dr. Kósa Ferenc adjunktus

Fő kutatási terület: sejtbiológia

Oktatott tantárgyak: Citológia (BSc), Sejtbiológia (BSc), Biokémia I-II. (BSc), Bioinformatika (MSc)

dr. Macalik Kunigunda adjunktus

Fő kutatási terület: növényökológia, vízi- és mocsári növények taxonómiája és ökológiája.
Kutatási témák:
(1) Vizes élőhelyek minősítése a Túr-menti védett területen.
(2) A Kárpátok néhány endémikus és reliktum növényfajának vizsgálata – elterjedés, populációméret-becslések, genetikai variabilitás.

dr. Markó Bálint egyetemi tanár, rektorhelyettes

Fő kutatási terület: szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarökológia és faunisztika, szociális rendszerek parazitái.
Kutatási témák:
(1) Hangyák viselkedésökológiai vizsgálata: (a) kompetitív kapcsolatok hangyközösségalakító szerepe, (b) táplálkozási stratégiák egyéni és kollektív alapjai.
(2) Románia és ezen belül Erdély hangyafaunájának kutatása.
(3) Egyes kiemelt hangyacsoportok morfológiai és molekuláris módszerekkel történő taxonómiai vizsgálata.
(4) Egyéb kutatási érdeklődés: más szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarok ökológiája.

Oktatott tantárgyak: Bevezetés a biológiába (BSc), Populációbiológia (BSc), Általános ökológia (BSc), Entomológia (BSc), Szociobiológia (angolul, MSc)

dr. Pap Péter László egyetemi tanár

Fő kutatási terület: viselkedésökológia, állatökológia, parazitológia.
Kutatási témák:
(1) Gazda-parazita kapcsolat fiziológiai és viselkedéstani vonatkozásban, különös tekintettel a madarak külső élősködőire.
(2) Éves ciklusok a madaraknál.
(3) Vedlési stratégiák a madaraknál.
(4) Életmenet jellegek fejlődése és változatossága a madaraknál. Modellállatok: füsti fecske, szén cinege, házi veréb.

dr. Papp Judit adjunktus

Fő kutatási terület: mikrobiológia.
Kutatási témák:
(1) Levélfelületek (filloszféra) mikroorganizmus-közösségei
(2) Vízi életterek és talajok baktériumcsoportjainak táplálkozási sajátossága.

dr. Ruprecht Eszter docens, vezetőségi tag, kari tanácsi képviselő

Fő kutatási terület: növényökológia, inváziós növények, természetvédelem
Kutatási témák:
(1) Tájhasználati módok megváltozásának hatásai szárazgyep-közösségek diverzitására
(2) Gyepi fajok csírázás-ökológiája és magtulajdonságai
(3) A növényi invázió okai és ezt befolyásoló tényezők

dr. Székely Gyöngyi adjunktus, vezetőségi tag

Fő kutatási terület: genetika.
Kutatási témák:
(1) növényi abiotikus stresszre indukálodó gének tanulmányozása

dr. Vágási István Csongor adjunktus

Fő kutatási terület: viselkedésökológia, ökofiziológia, ornitológia.
Kutatási témák:
(1) Életnemet evolúció
(2) Tollazat, tollstruktúra evolúció
(3) Fiziológiai adaptációk

Társult oktatók

dr. Bódizs György főorvos, adjunktus

Intézmény: Rehabilitációs Kórház, Kolozsvár

dr. Deák Péter docens

Intézmény: Genetikai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

dr. Lőrincz Magor adjunktus

Intézmény: Szegedi Tudományegyetem

dr. Rózsa Lajos tudományos főmunkatárs

Intézmény: Magyar Tudományos Akadémia

Kutatók

dr. Csata Enikő posztdok

Fő kutatási terület:

Kutatási témák:

 

Doktoranduszok

Benkő Zoltán

Kutatási terület:

Doktori vezető: dr. Pap Péter László egyetemi tanár

Kuhn Thomas

Kutatási terület:

Doktori vezető: dr. Ruprecht Eszter docens

Mátis Attila

Kutatási terület:

Doktori vezető: dr. Markó Bálint egyetemi tanár, dr. László Zoltán docens

Nagy András-Attila

Kutatási terület:

Doktori vezető: dr. Pap Péter László egyetemi tanár

Orbán-Bakk Kincső

Kutatási terület:

Doktori vezető: dr. Markó Bálint egyetemi tanár

Sos Tibor

Kutatási terület:

Doktori vezető: dr. Pap Péter László egyetemi tanár

Szabó Emerencia

Kutatási terület:

Doktori vezető: dr. Keresztes Lujza docens

 

 

Vendégoktatók, vendégkutatók

dr. Jürgen Heinze egyetemi tanár

Intézmény: Állattani/Evolúcióbiológiai Intézet, Regensburgi Egyetem, Regensburg, Németország

dr. Maák István Elek adjunktus

Intézmény: Ökológiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

dr. Pénzes Zsolt docens

Intézmény: Ökológiai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

dr. Magdalena Witek

Intézmény: A Lengyel Tudományos Akadémia Varsói Állattani Múzeuma és Kutatóintézete