Concursul “Emil Racovita” 2014

Descarca anunt (.pdf) | Descarca subiecte 2013 IX-X | Descarca subiecte 2013 XI-XII | Descarca subiecte 2012

Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Biologie, liniile română şi germană, organizează concursul “Emil Racoviţă”, care se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara interesaţi de domeniul biologiei. Acest concurs oferă tinerilor pasionaţi de domeniile biologie, biochimie şi protecţiei mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi în acelaşi timp posibilitatea de a deveni studenţi la facultatea noastră, în anul universitar 2014-2015.

Înscrierile se pot face la decanatul  facultăţii :

- prin e-mail :   cbochis2004@yahoo.com ;

- telefonic, la numărul 0264-431858 al Decanatului facultăţii ;

- prin e-mail : crosioru@hasdeu.ubbcluj.ro, persoană de contact: conf. dr. Corina Roşioru ;

până la data de 4 aprilie 2014, ora 1200 ;

Candidaţii sunt rugaţi să precizeze la înscriere: numele şi prenumele, localitatea şi liceul de la care provin, domiciliul stabil, seria şi numărul buletinului (cărţii de identitate), o modalitate de contactare (telefon sau/şi e-mail), specializarea sau specializările (în ordinea opţiunilor), precum şi linia de studii (română sau germană) la care doresc să fie înscrişi în eventualitatea reuşitei la concurs. De asemenea, este necesar să precizeze ce pachet de discipline aleg pentru concurs (clasele IX+X sau XI+XII).

Pentru înscrierea la concurs este necesară achitarea unei TAXE DE PROCESARE în valoare de 50 RON

Această taxă se poate achita la ORICE oficiu poştal, în contul :

COD FISCAL 4305849

COD IBAN  RO76TREZ216504601X007224

cont deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj

cu menţiunea : pentru Facultatea de Biologie şi Geologie

reprezentând TAXĂ DE PROCESARE

Concursul se va desfăşura  sâmbătă, 5 aprilie 2014, la sediul Facultăţii de Biologie şi Geologie din str. Clinicilor nr. 5-7 (Amfiteatrul de Zoologie), între orele 1200-1400.

Candidaţii sunt rugaţi să fie prezenţi cu o oră înainte de începerea concursului, pentru legitimare şi repartizarea pe săli. Vor avea asupra lor buletinul (cartea) de identitate, o adeverinţă eliberată de liceu, prin care se atestă că sunt elevi în clasa a XII-a, sau o copie xerox după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii din anii anteriori) şi chitanţa cu care s-a achitat taxa de procesare.

Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte. Concurenţii care obţin cel puţin 60 de puncte au dreptul să opteze (fără altă probă de concurs), în ordinea rezultatelor, pentru locuri în anul I la specializările:

Biologie, linia română

Biochimie, linia română

Ecologie şi protecţia mediului, linia română

Ecologie şi protecţia mediului, linia germană

Biotehnologii industriale, linia română

Rezultatele concursului vor fi aduse la cunoştinţa fiecărui concurent prin poştă şi vor fi afişate pe site-ul facultăţii: http://bioge.ubbcluj.ro/, după 10 zile de la desfăşurarea concursului.

Condiţiile ocupării acestor locuri sunt următoarele:

- obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2014 (sau într-un an anterior);

- confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada 14-22 iulie 2014, prin depunerea la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie a dosarului de înscriere, ce va cuprinde următoarele acte:

- Diploma de bacalaureat sau adeverinţa care o înlocuieşte, în original

- Certificat de naştere, în copie legalizată

- Copie după actul de identitate

- 3 fotografii ¾ (tip buletin)

- Adeverinţă medicală tip

- Adeverinţă de recrutare (pentru băieţi)

- Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare)

- Fişă de înscriere (se procură de la Decanatul facultăţii)

- Taxă de înscriere la facultate

se achită numai de către concurenţii declaraţi reuşiţi, în momentul confirmării locului.

Tematica de concurs

Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X SAU clasele XI+XII.

Clasele IX + X:

1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Clasele XI + XII:

1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
2. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex, funcţia de conducere – clasificarea căilor de conducere si rolul acestora;  trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
6. Sinteza proteinelor.
7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote.
8. Mutaţiile şi factorii cu potenţial mutagen. Mediul ambiant, mutageneza şi teratogeneza: anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului, agenţi carcinogeni).

Bibliografie: Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Notă : La concurs pot participa şi elevii care au studiat disciplina biologie numai în clasele a IX-a şi a X-a.

DECAN,

Conf. dr. Ioan COROIU