Examene de finalizare de studii nivel master

EXAMENUL DE DISERTAŢIE – SESIUNEA IUNIE 2020

 ARE LOC  ÎN DATA DE :

 1. 29 IUNIE 2020 – Specializarea Geologie aplicată
 2. 30 IUNIE 2020 – Specializările: Biologie medicală linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică
 3. 4 IULIE 2020 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID)

În baza Anexei 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel masterat aprobată prin Hotărârea Senatului 16.04.2020, datorită contextului actual, examenul se va desfășura în mediul ONLINE cu următoarele precizări.

Prezentarea și susținerea disertației se va desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen. Fiecare comisie de disertație alege platforma pe care dorește să lucreze și mai alege încă una de rezervă. Cu minim o săptămână înainte de examen, comisiile informează candidații ce platforme vor fi utilizate.

Susținerea în varianta online a lucrării de disertație se înregistrează integral, pentru fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 15 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, comisia de evaluare poate decide asupra reprogramării studentului în condițiile respectării prevederilor legate de desfășurarea examenului (perioadă, comisie etc.).

Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților, respectiv modalitatea de reprogramare, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare.

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA :

perioada: 15.06.2020 – 23.06.2020,

Pentru a se înscrie la examenul de disertație, candidații vor încărca sau vor trimite electronic, toate documentele prevăzute în Regulamentul universității de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF, la adresa: bochiscarmen0@gmail.com.

!!! ATENȚIE doar absolvenții până în anul 2018 au nevoie de fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

Acte necesare pentru înscriere (în format PDF) :

 • certificatul de naştere
 • carte/buletin de identitate
 • în cazul absolvenţilor de licenţă de la altă universitate:
  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă
  • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă
 • în cazul absolvenţilor de licenţă de la UBB:
  • diploma de licenţă
 • 2 formulare tip
 • lucrarea de disertație
 • declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată)
 • referatul/ acceptul cadrului didactic care coordonează lucrarea de disertație
 • cererea pentru aprobarea temei de disertație
 • fişa de lichidare (se așteaptă instrucțiunile de la Direcția General Administrativă referitor la procedură)
 • dovada achitării taxei de înscriere (Conform regulamentului, pentru absolvenții care au depășit 3 ani universitari de la absolvire)

Documente necesare examenelor de finalizare de studii

Formularele necesare vor fi încarcate pe această pagina (2 formulare tip, declarația, cererea de aprobare a temei și fișa de lichidare).

Informații pentru linia maghiară

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat

Anexă la regulament UBB – perioadă Covid-19